Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15) Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. (VAMP) jamči pravo na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela s javnim ovlastima. Službenik za informiranje vodi brigu o redovitom objavljivanju informacija na mrežnim stranicama, kao i rješavanju pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Također, unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija VAMP-a, koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti te osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom. U odgovornosti Službenika za informiranje je i dostava godišnjeg izvješća Povjereniku za informiranje, objava izvješća na mrežnim stranicama te vođenje službenog upisnika.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice VAMP-a (http://www.vamp.hr) bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.